Mitre Tavern Yard, North Walsham North Walsham Photograph

< back.