Bank Loke Car Park, North Walsham. 1971. North Walsham Photograph

< back.