LNER Bridge, Aylsham Road, North Walsham. North Walsham Photograph

< back.